Metodologie admitere postliceala

LICEUL TEOLOGIC “EPISCOP MELCHISEDEC”

LOC. ROMAN, JUD. NEAMŢ

 

METODOLOGIA DE ADMITERE LA POSTLICEALA SANITARĂ

An şcolar 2018 – 2019

 

Capitolul I

 Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Admiterea în învăţământul postliceal în anul şcolar 2018-2019 la Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” Roman se face pe baza criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.09.2011 şi a prezentei metodologii elaborată de Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman, aprobată de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.

          (2) Admiterea în anul școlar 2018 – 2019, se face pe locurile finanţate de la buget, fără taxă de școlarizare;

          (3) Concursul de admitere se organizează pentru calificarea asistent medical generalist;

          (4) În cazul în care nu se ocupă numărul de locuri, Consiliul de Administrație al Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman poate decide organizarea şi a altor sesiuni de admitere.

 Art. 2. (1) În conformitate cu art. 44 (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și art. 5 din O.M.E.C.T.S. nr. 5346/07.09.2011, au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

          (2) Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal sanitar din cadrul Liceului Teologic ”Episcop Melchisedec” Roman se face la secretariatul unității, conform calendarului de admitere, parte integrantă a prezentei metodologii (Anexa 1), pe baza următoarelor documente:

       a. cerere de înscriere (tip), conform modelului din anexa 3 a prezentei metodologii (se completează la depunerea dosarului);

       b. copii după certificatul de naștere și cartea de identitate (vor fi certificate ”conform cu originalul” de către un membru al comisiei de înscriere, pe baza prezentării documentelor în original);

       c. copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);

      d. diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului (pentru persoanele ca nu au promovat examenul de bacalaureat) în original și copie;

       e. foaia matricolă clasele IX-XII/XIII în original;

      f. adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională de asistent medical generalist;

      g. aviz psihologic;

      f. dosar plic;

 Art. 3. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere;

 Capitolul II

 Comisiile de concurs

 Art. 4. Pentru buna organizare și desfășurare a examenului de admitere se constituie, prin decizia directorului unității, următoarele comisii aprobate de Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare: Comisia de înscriere a candidaților, Comisia examenului de admitere și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru examenul de admitere, care își desfășoară activitatea în baza precizărilor metodologice în vigoare și a prezentei metodologii;

 Comisia de înscriere a candidaților:

 Președinte    - directorul Liceului Teologic ”Episcop Melchisedec” Roman

 Membri        - două cadre didactice

 Secretar       - secretarul unității de învățământ

 Comisia de admitere:

 Președinte    - directorul Liceului Teologic ”Episcop Melchisedec” Roman

Membri-două cadre didactice de specialitate (biologie/anatomia si fiziologia omului)                                                                        

 Secretar       - un cadru didactic

 Art. 5 (1). Atribuțiile membrilor comisiei de înscriere:

 1. afișează metodologia de admitere și calendarul admiterii;
 2. afișează numărul de locuri aprobat și situația înscrierilor;
 3. .elaborează fișa de înscriere;
 4. primesc dosarele de înscriere ale candidaților;
 5. introduc datele de pe fișele de înscriere în baza de date computerizată;
 6. întocmesc baza de date specifică;
 7. asigură prezența permanentă, pe durata înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere, care să ofere informații și consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere;

          (2). Atribuțiile și obligațiile membrilor comisiei de admitere:

 1. întocmesc procese verbale corespunzătoare organizării probelor de admitere;
 2. semnează un angajament cu privire la respectarea prevederilor prezentei metodologii, a confidențialității datelor și informațiilor;
 3. semnează o declarație pe propria răspundere cu privire la inexistența printre candidați a unor rude/afini până la gradul IV, pentru a se evita conflictul de interese;
 4. membrii Comisiei de admitere au obligaţia de a respecta cu stricteţe prevederile legislative ale Ordinului M.E.C.T.S. nr 5346/2011, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Metodologia elaborată la nivelul unităţii de învăţământ.
 5. înregistrează şi verifică documentele din dosarul de înscriere;
 6. stabilesc şi afişează graficul desfăşurării probei;
 7. asigură securizarea variantelor cu subiecte
 8. întocmesc listele cu personalul didactic ce va asigura supravegherea candidaţilor, verificarea identităţii acestora şi sigilarea lucrărilor scrise;
 9. repartizează, nominal, candidaţii în sălile de concurs;
 10. în ziua examenului multiplică varianta extrasă într-un număr de copii egal cu numărul candidaţilor;
 11. asigură primirea de către candidaţi a variantei de subiect corespunzătoare calificării alese;
 12. asigură afişarea, la loc vizibil, a baremului de corectare;
 13. transmit profesorilor evaluatori lucrările candidaţilor în condiţii optime;
 14. întocmesc şi afişează tabelul nominal cu rezultatele finale ale concursului;
 15. primesc contestaţiile şi le transmit, sub semnătură, comisiei de rezolvare a contestaţiilor;

Art. 6. Comisia pentru soluționarea contestațiilor se compune din:

 Președinte    - directorul Liceului Teologic ”Episcop Melchisedec” Roman sau uncadru didactic, membru al Consiliului de administrație al unității

 Membri        - două cadre didactice de specialitate, altele decât cele din Comisia de admitere;

 Secretar       - un cadru didactic

 Art. 7. Atribuțiile membrilor comisiei pentru soluționarea contestațiilor:

 1. a.analizează contestațiile primite și le soluționează în termenul stabilit, conform calendarului;
 2. b.afișează, la sediul unității școlare, rezultatele finale, conform calendarului admiterii, sesiunea 2018.

Art. 8. Rezultatele finale vor fi afişate după rezolvarea contestaţiilor.

 Capitolul III

Desfăşurarea Concursului de admitere

          În anul școlar 2018-2019 admiterea se face pe baza analizei dosarului de înscriere și, în cazul în care numărul candidaților înscriși depășește numărul locurilor existente, a unui examen scris (test grilă) cu durata de 3 ore din Anatomia și fiziologia omului, conform bibliografiei precizate in Anexa 2 a prezentei metodologii.

 Art. 9. Pentru locurile cu finanțare de la bugetul de stat se susține obligatoriu proba scrisă (test grilă) cu durata de 3 ore din Anatomia și fiziologia omului, conform bibliografiei precizate în Anexa 2 a prezentei metodologii.

 Art. 10. Proba scrisă se desfăşoară în ziua stabilită de Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman, orele de desfăşurare vor fi anunţate cu cel mult 48 de ore înainte.

Art. 11. (1) Se interzice accesul în sala de concurs a candidaţilor care au asupra lor mijloace de comunicare la distanţă sau alte materiale informative.

           (2) În vederea desfăşurării probelor scrise, va fi asigurată supravegherea fiecărei săli de către 2 profesori supraveghetori, care verifică identitatea candidaţilor prin buletinul/cartea de identitate sau pașaport;

    (3) Pe uşa fiecărei săli vor fi afişate tabele nominale cuprinzând candidaţii repartizaţi.

    (4) Repartizarea în săli a profesorilor supraveghetori se face de către preşedintele comisiei de admitere, cu un sfert de oră înaintea începerii probei scrise.

    (5) Accesul candidaţilor în săli se face conform listelor afişate.

    (6) Profesorii supraveghetori vor verifica identitatea acestora pe baza actului de identitate şi a tabelului nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă.

 Art. 12. (1) Accesul candidaţilor în sala de concurs pentru proba scrisă, este permis cu maximum 30 minute înainte de începerea probei, dar nu mai târziu de ora 9.00 a.m. în cazuri bine argumentate. Profesorii supraveghetori verifică identitatea acestora pe baza documentului de identitate (în cazul candidatelor căsătorite să aibă şi o copie xerox a certificatului de căsătorie) şi a tabelului nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă. Actele rămân pe masa candidatului pe toată durata desfăşurării probei respective, pentru control. Candidaţii care nu au asupra lor toate actele prevăzute nu sunt primiţi în sala de concurs.

    (2) Candidaţii vor fi aşezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte foaia cu testul grila, pe care îşi scrie cu majuscule numele, iniţiala prenumelui tatălui/mamei, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate;

    (3) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 ore;

    (4) Se va atrage atenţia candidaţilor că pentru elaborarea lucrării scrise pot folosi numai cerneala de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Indicaţiile specifice redactării răspunsurilor sunt menţionate pe foaia cu subiectele de concurs;

    (5) Evaluarea şi notarea testului grila se realizează de către profesorii din comisia de evaluare.

 Art. 13. (1) Preşedintele, secretarul sau un membru al comisiei de admitere verifică, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate sunt complete şi corect distribuite candidaţilor.

              (2) Se interzice oricărei persoane să ofere candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor.

    (3) Din momentul distribuirii subiectelor candidaţii nu mai pot intra în sală şi nu pot părăsi sala decât dacă predau testul şi semnează de predarea acestuia, dar nu mai devreme de 45 min.

    (4) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre profesorii supraveghetori, până la înapoierea în sala de examen, în aceasta situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

 Art. 14. (1) Rezultatele obţinute de candidat se consemnează într-un catalog semnat de membrii şi preşedintele comisiei de admitere.

    (2) Vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor, candidaţii care au obţinut media de minim 5.00 la proba scrisă, în limita locurilor disponibile.

 Art. 15. Afişarea rezultatelor finale se realizează în termen de maxim 24 de ore de la încheierea examenului, la avizierul şcolii.

 Art. 16. (1) Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului au obligaţia de a valida locul respectând termenul prevăzut în Anexa 1 şi comunicat pe site-ul scolii. Statutul de elev al Școlii Postliceale din cadrul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman se dobândeşte prin depunerea, la secretariatul şcolii, a cererii de înscriere în anul I şi a semnării contractului de şcolarizare.

    (2) Contractul se semnează în 3 exemplare, între elev şi Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman, un exemplar revenindu-i elevului.

    (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) de către candidat atrage după sine pierderea locului fără obligaţii din partea şcolii

 Capitolul IV

 Dispoziţii finale

 Art. 17 (1). Preşedinții comisiilor de admitere, de concurs, de elaborare a subiectelor, a baremelor de corectare şi de evaluare a lucrărilor şi de rezolvare a contestaţiilor poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfăşurării concursului, conform atribuţiilor specifice.

    (2) Membrii tuturor comisiilor din prezenta Metodologie de admitere vor semna declaraţii pe propria răspundere cu privire la respectarea legislaţiei în vigoare. Cei care comit fapte cu caracter infracţional (furnizări de soluţii ale subiectelor, înlocuiri de lucrări, modificări nejustificate de note, facilitarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor etc.) sau manifestă neglijenţă în îndeplinirea răspunderilor, vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 Art. 18. Documentele întocmite de membrii Comisiei de Admitere și ai Comisiei de Contestații se arhivează și se păstrează în arhiva școlii până la sfârșitul școlarizării candidaților admiși, iar cataloagele de examen se păstrează permanent.

 Art. 19. Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii atrage sancțiuni conform prevederilor legale în vigoare.

 

ANEXA 1

 CALENDARUL  ADMITERII  LA POSTLICEALA SANITARA

 AN  ŞCOLAR 2018 - 2019

       

Data limita/ perioada

Ora

Activitatea

16 - 31 august 2018

   900 - 1500 

Înscrierea candidaţilor

03 septembrie 2018

1500

Afişarea repartizării candidaţilor pe săli(daca este cazul)

04 septembrie 2018

900 - 1200

Susţinerea probei scrise (daca este cazul)

05 septembrie 2018

1600

Afişarea rezultatelor (daca este cazul)

06 septembrie 2018

1200

Termen limită pentru depunerea contestaţiilor  (daca este cazul)

07 septembrie 2018

1500

Afişarea rezultatelor finale (daca este cazul)

 

Art. 2. (1) În conformitate cu art. 44 (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și art. 5 din O.M.E.C.T.S. nr. 5346/07.09.2011, au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

          (2) Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal sanitar din cadrul Liceului Teologic ”Episcop Melchisedec” Roman se face la secretariatul unității, conform calendarului de admitere, parte integrantă a prezentei metodologii (Anexa 1), pe baza următoarelor documente:

      a. cerere de înscriere (tip), conform modelului din anexa 3 a prezentei metodologii (se completează la depunerea dosarului);

       b. copii după certificatul de naștere și cartea de identitate (vor fi certificate ”conform cu originalul” de către un membru al comisiei de înscriere, pe baza prezentării documentelor în original);

       c. copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);

      d. diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului (pentru persoanele ca nu au promovat examenul de bacalaureat) în original și copie;

       e. foaia matricolă clasele IX-XII/XIII în original;

      f. adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională de asistent medical generalist;

      g. aviz psihologic;

      f. dosar plic;

Contact

Str. Alexandru cel Bun, Nr.2, Loc. Roman

Cod Postal: 611065, NEAMT

Telefon: 0233740906

Fax: 0233740906

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Statistica

Visitors
14616
Articles
46
Articles View Hits
197663